Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van de NBBI Academy die van toepassing zijn als u als opleider of als deelnemer de website van de NBBI Academy gebruikt. NBBI Academy is een label van de NBBI.

NBBI Academy raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website. De NBBI heeft een website gecreëerd waarop opleidingen kunnen worden aangeboden, bekeken en gekocht te weten www.academy.nbbi.eu/.

Via NBBI Academy is het voor een opleider mogelijk haar/zijn kennis en expertise te delen met anderen door een opleiding op de website van NBBI Academy te plaatsen. Bedrijven die hun kennis willen vergroten kunnen via NBBI Academy een opleiding vinden die voor hen geschikt is. De deelnemer verrijkt zijn of haar kennis en de opleider kan een vergoeding ontvangen voor het delen van zijn kennis. NBBI Academy treedt in deze gevallen op als bemiddelaar tussen de deelnemer en de opleider. Daarnaast stelt de NBBI Academy ook eigen materiaal beschikbaar aan deelnemer.

Als u zich registreert als opleider en een opleiding plaatst kunnen er bemiddelingsvoorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden vooraf bepaald tussen de opleider en NBBI Academy.

Begripsbepalingen

Deelnemer: de organisatie die zich via NBBI Academy inschrijft voor een opleiding

Opleider: aanbieder van de opleiding (particulier of rechtspersoon)

NBBI Academy: beheerder van www.academy.nbbi.eu/ en bemiddelaar tussen deelnemer en opleider. NBBI Academy is een onderdeel van de NBBI.

NBBI: de juridische entiteit NEDERLANDSE BRANCHE STICHTING VOOR BEWINDVOERING EN INKOMENSBEHEER gevestigd te Hoogeveen aan de Griendtsveenweg 27 b 1, 7901 EB, geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 58395296.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Cursusgeld: prijs van de door de opleider aangeboden opleiding

e-Learning: een digitale opleiding vormgegeven binnen NBBI Academy waarmee een deelnemer wordt opgeleid.

Tot stand komen overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en het eventueel voldoen van cursusgeld.

2. De opleider brengt door zijn opleiding op de website van NBBI Academy te plaatsen een overeenkomst tot bemiddeling door NBBI Academy tot stand.

3. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden aan de opleider en/of deelnemer kenbaar gemaakt doordat deze een vinkje ter bevestiging van kennisneming moet plaatsen voordat een aankoop of registratie gedaan kan worden. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen op de website van NBBI Academy.

Verplichtingen NBBI Academy

4. NBBI Academy treedt op als bemiddelaar tussen de deelnemer en de opleider. Door inschrijving voor een opleiding op de website van NBBI Academy komt tussen de deelnemer en NBBI Academy een overeenkomst tot stand. NBBI Academy neemt de betaling van de deelnemer in ontvangst en verzorgt doorbetaling aan de opleider.

5. NBBI Academy ontvangt voor de bemiddeling uitsluitend een vergoeding van de deelnemer. De wijze van betaling van de vergoeding aan de opleider is in de bemiddelingsovereenkomst met de opleider opgenomen.

6. NBBI Academy verstrekt, behoudens aan de opleider/deelnemer waarmee de overeenkomst werd gesloten, geen gegevens van de deelnemer en/of opleider aan derden.

7. NBBI Academy verzorgt het platform waarop opleidingen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is.

8. NBBI Academy garandeert jegens de deelnemer de correcte aflevering van de opleiding. De opleider is jegens NBBI Academy verplicht in te staan voor de correcte aflevering en de inhoud van hetgeen door hem/haar op de site wordt geplaatst.

9. De deelnemer krijgt na ontvangst van de betaling van het cursusgeld toegang tot online opleidingen waarvoor is ingeschreven op het moment zoals bepaald en bekendgemaakt door de NBBI Academy.

10. De NBBI Academy zorgt dat opleidingen beschikbaar blijven zolang dit in overeenstemming is met de opleider.

11. De NBBI is het aanspreekpunt van de deelnemer voor klachten over het platform.

Verplichtingen opleider

12. De opleider is verplicht alle rechten en verplichtingen behorend bij een overeenkomst op afstand aan consumenten na te leven.

13. De opleider verplicht zich de online opleiding of training voor tenminste 12 maanden beschikbaar te stellen

14. De opleider dient zorg te dragen voor een kwalitatief goede opleiding. De opleider kan door NBBI Academy en de deelnemers worden aangesproken op de kwaliteit van de opleiding.

15. De opleider verzorgt het materiaal voor de opleiding en is verantwoordelijk voor toestemmingen om het opleiding materiaal te gebruiken en te plaatsen.

16. Bij nalatigheid van de opleider om een deugdelijke opleiding te verzorgen zal de opleider door de NBBI worden uitgesloten van de mogelijkheid om opleidingen via NBBI Academy aan te bieden.

Annuleren van Opleidingen & Terugbetaling

17. De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiele drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de deelnemer geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft als de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online opleiding of training) direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de deelnemer heeft ingestemd. Daarmee doet de deelnemer afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping

Klachten

18. De deelnemer dient zich bij klachten over de opleiding schriftelijk of per email tot de NBBI Academy te wenden en op de hoogte te stellen van de inhoud van de klacht. NBBI Academy zal indien gewenst met de opleiders in overleg treden om klachten te verhelpen.

19. De deelnemer wordt geacht klachten over onrechtmatig of frauduleus handelen direct aan NBBI Academy te melden zodat NBBI Academy passende maatregelen kan nemen.

20. De uiterste termijn voor het indienen van klachten is 14 dagen na het ontstaan van de klacht. Een klacht dient zo spoedig mogelijk bij NBBI Academy te worden gemeld zodat daarop adequaat kan worden gereageerd. Op een te laat ingediende klacht hoeft door NBBI Academy niet te worden gereageerd.

21. NBBI Academy is verplicht binnen 21 dagen op tijdig ingediende klachten te reageren.

Aansprakelijkheid

22. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de opleiding wordt geleden is NBBI Academy niet aansprakelijk tenzij NBBI Academy heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

23. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van NBBI Academy bestaat wordt de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat de deelnemer voor de cursus heeft voldaan. De deelnemer kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan NBBI Academy werd voldaan.

24. De aansprakelijkheid van NBBI Academy jegens de opleider is beperkt tot het bedrag dat zij op grond van de bemiddelingsovereenkomst van de opleider voor haar bemiddeling heeft ontvangen.

25. De opleider is jegens NBBI Academy aansprakelijk indien NBBI Academy door wanprestatie van de opleider een vergoeding aan de deelnemer verschuldigd is.

26. Bij overmacht is alle aansprakelijkheid van NBBI Academy uitgesloten.

Privacy

27. NBBI Academy hanteert een privacy beleid. De aan NBBI Academy door deelnemer en opleider verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Zie voor verdere details de Privacy Verklaring op de website.

Reviews

28. De deelnemer kan op NBBI Academy een review plaatsen over een gevolgde opleiding.

29. NBBI Academy beheert de reviews en zorgt dat deze niet in strijd zijn met de algemene regels van fatsoen en goede smaak.

Het is niet toegestaan om:

a. commerciële of idealistische boodschappen

b. smadelijk, lasterlijk, discriminerend,

aanstootgevende berichten in de reviews op te nemen. Dergelijke reviews zullen door NBBI Academy worden verwijderd.

Intellectuele eigendommen

30. Het is niet toegestaan om online opleidingen of delen daarvan te delen, te downloaden of te kopiëren zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven.

31. De door NBBI Academy op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan een opleiding blijft eigendom van de opleider en/of NBBI Academy. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

32. NBBI Academy is gerechtigd data van leraren en deelnemers te aggregeren in statistische modellen, mits deze geanonimiseerd zijn en dus niet te herleiden zijn naar individuen.

33. Indien een deelnemer of opleider feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft NBBI Academy het recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

Toepasselijk recht en geschillen

34. Op overeenkomsten gesloten via NBBI Academy is het Nederlandse recht van toepassing.

35. In geval geschillen ontstaan waarbij een forumkeuze mogelijk is wordt de Rechtbank te Assen als bevoegde rechter aangewezen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

36. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NBBI Academy, deelnemers en opleiders.

37. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan blijven de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende gedeelte bepaling vervangen worden.

38. Situaties die niet worden omschreven in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.